Executive search

Att rekrytera rätt medarbetare är den strategiskt mest viktiga frågan en organisation kan ställas inför. Den som bygger framgångsrika företag vet att den viktigaste faktorn för goda resultat bottnar i förmågan att hitta och behålla bra medarbetare.

Med Executive Search förser vi våra uppdragsgivare med högpresterande kandidater till ledarroller och nyckelbefattningar, ofta på koncern- eller bolagsledningsnivå.  Executive Search innebär en grundlig och systematisk rekryteringsmetodik där vi aktivt söker kandidater med rätt kunskap, erfarenhet och potential för den specifika tjänsten –kandidater som inte är aktivt sökande. Vid behov kompletterar vi Executive Search med andra sökmetoder. Exempel är annonsering, sökningar i externa databaser och/eller olika former av verksamhet i sociala medier.

Med rätt förutsättningar

Att lyckas med en rekrytering kräver kunskap och förståelse för branschen det handlar om. Med 20 års erfarenhet frånledande positioner i fastighet, bygg och anläggnings branschen har vi de bästa förutsättningarna. Vi förstår vad som skapar affärer, lönsamhet och hur vi ska identifiera och attrahera högpresterande personer till nyckelbefattningar.

Vi följer utvecklingen inom näringslivet, bygger ständigt nya relationer och har tillgång till omfattande nätverk med ledande befattningshavare inom och utanför branschen. I hela Norden.

Känsligt läge?

Vi rekommenderar Executive Search vid känsliga lägen. Rekryteringen sker genom en särskilt selektiv urvalsprocess, är strikt konfidentiell och synnerligen diskret – för både uppdragsgivare och potentiella kandidater.

 • Processen

  1. Uppdragsbeskrivning

  Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar vi en rad parametrar – som företagets organisation, strategier, gruppens sammansättning, värderingar och kultur. Därefter identifierar vi gemensamt innehållet i tjänsten som ska tillsättas och kommer fram till vilka erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som krävs. Vi tittar också på sökmetoder och diskuterar vilken eller vilka vi bör använda oss av för att hitta de bästa personerna, för företaget och det aktuella uppdraget. För att säkerställa att vi har samma bild av uppdraget skapar vi en skriftlig kravprofil som du som uppdragsgivare får godkänna. Därefter påbörjar vi själva rekryteringsprocessen, med den godkända kravprofilen som grund.

  2. Sökprocess

  Utifrån vald sökmetod påbörjar vi arbetet med att söka upp och kontakta de kandidater som svarar bäst mot kravprofilen. Ett viktigt verktyg är vårt eget ständigt växande nätverk med kvalificerade kandidater. Som uppdragsgivare får du kontinuerlig information om hur processen fortskrider. Även kandidaterna får tydlig återkoppling och löpande information om var i rekryteringsprocessen vi befinner oss.

  3. Intervjuer och presentation

  Efter sökprocessen är det dags att hitta rätt bland de utvalda. I ett första steg genomför vi telefonintervjuer och personliga möten med utvalda kandidater. I ett andra steg genomför vi djupintervjuer med de mest framstående kandidaterna. Först därefter är det dags att presentera de utvalda kandidaterna för dig som uppdragsgivare.

  4. Slutkandidater

  Tillsammans med dig som uppdragsgivare väljer vi ut vilka av slutkandidaterna som ska genomgå färdighets- och personlighetstester. Vi inkluderar även eventuellt internt sökande kandidater i samma process. I uppdraget ingår att ta noggranna referenser och redovisa resultaten. Referenser är en viktig del i rekryteringsprocessen och vi tar normalt tre till fyra referenser per kandidat.

  5. Uppföljning

  För att säkerställa utfallet av uppdraget kontaktar vi alltid såväl kandidat som rekryterande chef under det första året efter rekryteringen. Det är viktigt att både organisation och nyanställd hittat rätt.

 • Befattningar

  En av våra styrkor är rekrytering av nyckelbefattningar inom fastighet, bygg och anläggning. Det innebär att vi hjälper dig att hitta rätt nyckelpersoner i form av till exempel chefer och kvalificerade specialister.

  Exempel på rekryteringar inom fastighet

  • Fastighetschefer
  • Driftchefer
  • Affärsområdeschefer
  • Teknikenhetschefer
  • Analytiker
  • Värderare
  • Projektutvecklare
  • Uthyrare
  • Tekniska förvaltare

  Exempel på rekryteringar inom bygg, anläggning och beläggning

  • Affärsområdeschefer
  • Arbetschefer
  • Projektchefer
  • Platschefer
  • Projektledare
  • Entreprenadingenjörer
  • Kalkylingenjörer
  • Utbildare inom trafikanordningsplaner

  Exempel på rekryteringar inom HR

  • HR-chefer
  • Human Resources Generalists
  • Kompetens- och ledarutvecklare

Nyfikna och med förmåga att bygga personliga relationer håller vi oss väl uppdaterade om våra kandidaters aktuella kunskaper, erfarenheter, motivation, målbilder och karriärläge.

Att rekrytera rätt medarbetare är den mest strategiskt viktiga frågan en organisation kan ställas inför.

Assessment

Vi har lång erfarenhet av chefs- och specialistbedömningar vilket ger oss en bred kompetens att fungera som stöd till HR och ledare vid såväl interna som externa rekryteringar.

Vår arbetsmetodik bygger på väl erkända och standardiserade metoder, god förståelse för affären, lång erfarenhet inom branschen och beteendevetenskapliga kunskaper.

Second Opinion

Vill du hellre sköta rekryteringen på egen hand, men tycker att det slutliga valet är svårt? Då kan du ta hjälp av Second Opinion, vår kompletterande tjänst som hjälper dig att välja rätt kandidat.

Vid Second Opinion identifierar och söker du själv upp intressanta kandidater till strategiskt viktiga befattningar. Vi hjälper dig sedan att utvärdera dina kandidater. Med Second Opinion får du ett oberoende och faktabaserat underlag som ligger till grund för och legitimerar beslut. Metoden är väl beprövad och våra personlighets- och färdighetstester väl etablerade.

Tester

Våra erfarenheter har lärt oss värdet av noggrannhet genom hela rekryteringsprocessen – även om slutkandidater redan är kända för oss eller våra uppdragsgivare.

I arbetet med att identifiera den kandidat som är bäst lämpad för arbetet kompletterar vi därför våra strukturerade djupintervjuer med personlighets- och färdighetstester, grundlig referenstagning samt vid behov bakgrundskontroll.

Tester

 • Öka möjligheterna, minska riskerna

  Faktorer som är avgörande för vissa arbetsprestationer kan skilja människor åt. Testerna hjälper oss att mäta denna skillnad. De ger oss tillförlitliga prognoser om kandidater och deras framtida kapacitet och hjälper oss att väga möjligheter mot eventuella risker. Genom att noggrant utvärdera kunskap, erfarenhet, förmåga och personlighet undviker vi också intuitiva tolkningar och minskar risken för diskriminering.

  Kandidater som genomgår tester får alltid individuell återkoppling.

 • Prövat och tryggt

  Vi är certifierade inom en rad testverktyg granskade av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi) och kan erbjuda relevanta verktyg beroende på uppdrag.